สำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม
Office of Defence Public Sector Development

ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยขึ้นตรง
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564