สำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม
Office of Defence Public Sector Development

คำรับรองการปฏิบัติราชการของ นขต.สป.