สำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม
Office of Defence Public Sector Development

คำสั่ง กพร.กห.