ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
สำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม (สพร.กห.)
เลขที่ 127 ชั้น 2 ถนนศรีสมาน ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  11120
ตู้กลาง โทร. 0 2501 6660  ต่อ ธุรการ 5641
กนผ.สพร.กห. 5645, กสพร.สพร.กห. 5643, นักวิชาการ สพร.กห. 5640
โทร. 0 2560 5641, 0 2501 6878   โทรสาร 0 2560 5641, 0 2501 6878

 
ตำแหน่ง ยศ ชื่อ สกุล โทรศัพท์
ที่ทำงาน ภายใน
ผอ.สพร.กห. พล.ท.สุรศักดิ์  วรรณสมบูรณ์ 0 2560 5631 5631
รอง ผอ.สพร.กห. (1) พล.ต.กฤษณ์  กิจวิวัฒนกุล 0 2560 5632 5632
รอง ผอ.สพร.กห. (2) พล.ต.กาจน์  กอรี 0 2560 5633 5633
นักวิชาการประจำ สพร.กห. พ.อ.สมัย  พุดพริ้ง 0 2560 5636 5636
ผอ.กนผ.สพร.กห. น.อ.รัชพล  ตื่มสูงเนิน 0 2560 5635 5635
รอง ผอ.กนผ.สพร.กห. พ.อ.วีรยุทธ์  น้อมศิริ 0 2560 5641 5641
รอง ผอ.กนผ.สพร.กห. พ.อ.หญิง ศศิมา  ไชยโกฏิ 0 2560 5637 5637
ผอ.กสพร.สพร.กห. พ.อ.หญิง นันทกา  ธรณีนิติญาณ 0 2560 5640 5640
รอง ผอ.กสพร.สพร.กห. พ.อ.หญิง ชญาณ์พิมพ์  อุดงาม 0 2560 5642 5642
หก.กลาง.สพร.กห. น.อ.หญิง จารุวรรณ  อวยจินดา 0 2560 5641 5641
รอง หก.กลาง.สพร.กห. พ.ท.เวชชัยรัตน์  สถิตย์ 0 2560 5641 5641

กรุณากรอกข้อมูลการติดต่อสอบถาม
 
Enter security code:
 Security code