สำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม
Office of Defence Public Sector Development
หน้าแรก > การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
 
ผู้บังคับบัญชา
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

 
ข้อมูลพื้นฐาน

          O1  โครงสร้างหน่วยงาน

          O2  ข้อมูลผู้บริหาร

          O3  อำนาจหน้าที่

          O4  ระบบรายงานพัฒนาระบบราชการ (สพร.กห.)

          O5  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

          O6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

          O7  ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

                 O8  Q&A

          O9  Social Network

แผนดำเนินงาน

          O10  แผนดำเนินงานประจำปี

          O11  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ปี งป.65

          O12  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี

          O13  มาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

          O16  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

          O18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

          O19  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ สพร.กห.

          O20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

          O30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

          O32  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

          O33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

          O35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

          O36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

          O39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

          O40  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

          O41  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

          O42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

          O43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน