กนผ.สพร.กห.
กองนโยบายและแผนการพัฒนาระบบราชการ
 
๑.  กำกับดูแลการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของ สป. (ปล.กห. กับ รมว.กห.)
๒.  กำกับดูแลการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดของ กห. และ สป.
๓.  กำกับดูแลการจัดทำหลักเกณฑ์และการจัดสรรเงินรางวัล
๔.  กำกับดูแลการรายงานผลการปฏิบัติราชการ