สำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม
Office of Defence Public Sector Development

        มาตรฐานการปฏิบัติงาน

         ผลงานหน่วยขึ้นตรงของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
         
            ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ  กรมการพลังงานทหาร
            กองสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ
            คู่มือปฏิบัติงานของ ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ
           
            สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
            คู่มือกระบวนการปฏิบัติงาน สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
           
            กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
            คู่มือการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม ทสอ.กห.
            คู่มือการปฏิบัติงาน ทสอ.กห.
           
            กรมสรรพกำลังกลาโหม
            คู่มือการปฏิบัติงาน กกส.กห.
           
            กรมการเงินกลาโหม
            คู่มือการปฏิบัติงาน กง.กห.

            กรมการอุตสาหกรรมทหาร
            คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการผลิตแบตเตอรี่ อท.ศอพท.

            ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
            คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการสร้างคุณค่า ศอว.ศอพท.

            กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
            คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านพลังงานทดแทน พท.ศอพท.

            กรมพระธรรมมนูญ
            คู่มือการปฏิบัติงาน ธน.

            โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
            คู่มือการปฏิบัติงาน รภท.ศอพท.
           
            โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 

            และพลังงานทหาร
            คู่มือการปฏิบัติงาน รวท.อท.ศอพท.
            
            กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
            คู่มือการปฏิบัติงาน วท.กห.
            
            ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
            คู่มือการปฏิบัติงาน ศอพท.    
            
            สำนักงบประมาณกลาโหม
            คู่มือการปฏิบัติงาน สงป.กห.
           
            สำนักตรวจสอบภายในกลาโหม

            คู่มือการปฏิบัติงาน สตน.กห.
           
            สำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

            คู่มือการปฏิบัติงาน สนพ.สสน.สป.
         
            สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

            คู่มือการปฏิบัติงาน สยธ.สสน.สป.
         
            สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

            คู่มือการปฏิบัติงาน สสน.สป.